คำตอบ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 (พ.ศ 2547) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร อ้างอิงตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร อนุญาตให้มีสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในกลุ่มอาหารประเภท วุ้นเส้น เส้นหมี่ และเส้นก๋วยเตี๋ยว ได้สูงสุดไม่เกิน 500 มิลลิกรัม ต่อ ปริมาณอาหาร 1 กิโลกรัม

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สารฟอกขาว ใน วุ้นเส้นสด. ฉลาดซื้อ ปีที่ 23, ฉบับที่ 191, (มกราคม), 2560, หน้า 19