คำตอบ

1. สารกันหืนที่ได้จากธรรมชาติ สารในกลุ่มนี้พบตามธรรมชาติ มีอยู่ในส่วนต่างๆของพืช เช่น ในเครื่องเทศต่างๆ ซึ่งพบว่าสารกันหืนตามธรรมชาติเป็นสารประเภทพอลิฟีนอล (polyphenol) เช่น ทอโคเฟอรอลส์ (tocopherols) ฟราโวนส์ (flavones) แคทีซีนส์ (catechins) กรดไฮดรอกซิซินนามิก (hydroxycinnamic acids) และเลซิทิน (lecithin)

2. สารกันหืนที่ได้จากการสังเคราะห์ เช่น บิวทิเลต ไฮดรอกซิแอนนิซอล (Butylate hydroxyl anisol, BHA) บิวทิเลต ไฮดรอกซิโทลูอีน (Bytylated hydroxyl toluene, BHT) โพรพิล แกลเลต (propyl gallate, PG)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 1. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559,หน้า 280-283.