คำตอบ

สาร BPA (Bisphenol A: BPA) นำมาใช้ผลิตพลาสติกชนิดโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate Plastic) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตขวดนมสำหรับเด็ก ขวดน้ำดื่ม อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การแพทย์หลายชนิด จากผลการศึกษาความเป็นพิษของสาร BPA ในสัตว์ทดลอง พบว่า สารดังกล่าวมีผลทำลายยีนในสัตว์ทดลอง จึงเป็นไปได้ว่า หากมนุษย์ได้รับสารนี้จากการปนเปื้อนไปกับอาหารที่บริโภคเข้าไป อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในอันตรายต่อการทำงานของยีนได้เช่นเดียวกัน และนอกจากนี้ สาร BPA ยังส่งผลต่ออัตราการรอดของตัวอ่อนทารกในครรภ์มารดา และน้ำหนักแรกคลอด ตลอดจนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก อาจส่งผลทำให้การเติบโตเป็นหนุ่มสาวช้าลง
ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกต่างพากันตื่นตัวและให้ความสำคัญต่อภัยอันตรายของสาร BPA ที่แฝงตัวมากับภาชนะพลาสติกต่างๆ จึงมีการกำหนดมาตรการในการควบคุมปริมาณสารปนเปื้อน รวมถึงการประกาศเป็นกฎหมายห้ามใช้สารดังกล่าวนี้ ในการผลิตภาชนะสำหรับเด็กในบางประเทศ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

มหันตภัยสาร BPA ในภาชนะบรรจุอาหาร. พลาสติก. ปีที่ 1, ฉบับที่1 (ม.ค – มี.ค ), 2552,  หน้า53.