คำตอบ

วิธีวิเคราะห์หาเสตียรอยด์ เช่น Dexamethasone และ Prednisolone ที่ปลอมปนในยาแผนโบราณชนิดเม็ด ยาลูกกลอน และยาผง สามารถหาได้หลายวิธี เช่น Thin-Layer chromatography, Liquid Chromatography

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Official methods of analysis of AOAC international 18 th ed. / William Horwitz. Gaithersburg, Md : AOAC International, 2005 Chapter 21 : p. 8-15 >(Ref 543 /AOAC 18th ed.)