คำตอบ

วิธีการสกัดหรือแยกน้ำมันหอมระเหยออกจากพืช เริ่มทำกันมานานโดยนำพรรณไม้หอมและดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมแช่น้ำแล้วดื่ม ต่อมาได้วิวัฒนาการก้าวหน้าขึ้น โดยการต้มกลั่นด้วยไอน้ำแล้วใช้ไขมันดูดซับ  หรือสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ ทั้งนี้ แต่ละวิธีมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยออกมาใช้ให้มากที่สุดและมีคุณภาพดีที่สุด  การที่จะสกัดน้ำมันหอมระเหยให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนั้น  ต้องศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้ชนิดนั้น ๆและพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากน้ำมันหอมระเหยประกอบด้วยสารประกอบหลายตัวทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลว  ดังนั้นการแยกน้ำมันหอมระเหยออกจากพืช จึงต้องเลือกวิธีที่เหมาะสม โดยวิธีการกลั่นแยกน้ำมันหอมระเหยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีดังนี้
1. การกลั่น (Distillation)
2. การสกัดด้วยไขมัน (Enfleurage)
3. การสกัดด้วยตัวทำละลาย  (Solvent Extraction)
4. การสกัดโดยการบีบหรืออัด (Hydraulic and Screw Press)
5. การสกัดด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสภาวะเหนือจุดวิกฤติ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บังอร  เกียรติธนากร.  Aroma Matching and Creation.  Food Focus Thailand.  ปีที่ 5, ฉบับที่ 53,(สิงหาคม), 2553.  หน้า40-41.