คำตอบ

วิธีการแยกไนโตรเจนจากอากาศ โดยใช้หลักการเม็ดสารดูดซับ เป็นการดูดซับก๊าซออกซิเจนไว้ด้วยเม็ดสารดูดซับ Carbon Molecular Sieve (CMS) และปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไปใช้งาน โดยระบบการดูดซับ (Absorb) นี้ออกแบบให้มีถังบรรจุเม็ดสารดูดซับ 2 ถัง เพื่อให้ดูดซับก๊าซออกซิเจนสลับกันระหว่างถังทั้งสอง และผลิตหรือปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไปใช้งาน โดยก๊าซไนโตรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง สะอาด และแห้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กับอุตสาหกรรมหลายประเภท
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนโดยใช้เม็ดสารดูดซับ สามารถผลิตก๊าซไนโตรเจนที่มีค่าความบริสุทธิ์ตั้งแต่ 95-99.9995% มีการพัฒนาให้ผู้ใช้สามารถผลิตก๊าซไนโตรเจนใช้ได้เอง โดยที่ไม่ต้องมีขั้นตอนของการบรรจุลงถัง สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการและทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมมีระบบการผลิตที่รวดเร็วและมีระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้น รวมถึงความสะดวก ความปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ธนกร ณ พัทลุง. การผลิตก๊าซไนโตรเจนด้วยเม็ดสารดูดซับ.  เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ. ปีที่ 20 , ฉบับที่ 311 (มีนาคม), 2553. หน้า 98-99.