คำตอบ

แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน ต้องสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. จ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง สำหรับเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน ห้องโถง บันได บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
2. จ่ายพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลาที่ใช้งานสำหรับห้อง ไอ.ซี.ยู ห้อง ซี.ซี. ยู  ห้องช่วยชีวิตฉุกเฉิน ระบบสื่อสาร และเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เพื่อความปลอดภัยสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 111, ตอนที่ 23ก, (13 มิถุนายน 2537), 2554, หน้า 41.

2. “High Pressure Processing Takes Center Stage in Food Safety”.  Food Focus Thailand.  ปีที่ 6, ฉบับที่ 68, (พฤศจิกายน) 2511, หน้า 38.