คำตอบ

พรอพอลิสมีส่วนประกอบทางเคมีหลายชนิด เช่น กรด วิตามิน แร่ธาตุ และสารที่เป็นประโยชน์หลายชนิด โดยเฉพาะสารฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารปฏิชีวนะต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งส่วนประกอบของพรอพอลิสประกอบด้วย สารเหนียว 50%  ไขผึ้ง 30% น้ำมัน 10% เกสร 5% สารอื่น 5%

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันเพ็ญ เจริญจิตร. "ผลิตภัณฑ์ล้ำค่าจากผึ้ง" เทคโนโลยีชาวบ้าน.  ปีที่ 24, ฉบับที่ 513, (15 ตุลาคม), 2554, หน้า 106.