คำตอบ

การระเบิดฝุ่น หรือ dust explosion คือ การที่วัสดุใดๆก็ตามที่มีขนาดอนุภาคขนาดเล็กรวมทั้งที่เป็นโลหะ เมื่อเกิดการฟุ้งกระจายตัว และมีความเข้มข้นที่เหมาะสมในอากาศหากได้รับความร้อนหรือแหล่งประกายไฟที่เหมาะสมก็สามารถติดไฟและเกิดการระเบิดได้ โดยทั่วไปแล้วพื้นฐานของการเกิดไฟหรือลุกติดไฟ จะต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 อย่างในการติดไฟ คือ ออกซิเจน แหล่งจุดติดไฟ และเชื้อเพลิง แต่การเกิดระเบิดของฝุ่นจะมีองค์ประกอบเพิ่มขึ้นมาอีก 2 อย่าง คือ การผสมกันและการกระจายตัวของฝุ่น และการจำกัดพื้นที่ของฝุ่นที่เกิดการกระจายตัว ฝุ่นที่สามารถทำให้เกิดการระเบิดได้ โดยทั่วไปพบที่ 10 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไปถึง 500 กรัม ต่อลูกบาศก์เมตร

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง, โอบเอื้อ อิ่มวิทยา และนารถ พรหมรังสรรค์. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 63, ฉบับที่ 199 (กันยายน) 2558, หน้า 27-28