คำตอบ

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 ได้กำหนดว่า น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว (used lubricating oil) เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออกหรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต หากมีปริมาณเกินกว่า 20 กิโลกรัม หรือ 20 ลิตร โดยไม่รวมถึงวัตถุที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีกฎหมายเฉพาะควบคุม ซึ่งได้กำหนดวิธีบำบัดหรือกำจัดวัตถุนั้นแล้ว และที่มี Harmonized system code number  เป็น 2710.00  3403.11  3403.19  3403.91  และ  3403.99 โดยมีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.  รวมกฏหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2546.  หน้า 8-4, 8-80 (344.593046/ว38/2546)