คำตอบ

ในทางปฏิบัติ สามารถใช้น้ำมันชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานความร้อน หรือไฟฟ้าทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ แต่ควรใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เช่น สถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างกะทันหันหรือในสถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติ อย่างไรก็ตามการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลจะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ลดลง เนื่องจากน้ำมันชีวภาพมีค่าความร้อนต่ำกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิล นอกจากนี้ หลังจากการใช้งานต้องมีค่าใช้จ่ายในการล้างทำความสะอาดเครื่องจักร/อุปกรณ์เพื่อป้องกันการกัดกร่อน

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis process) ตอนที่ 2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 32, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) 2560, หน้า 55.