คำตอบ

ถุงมือยางเมื่อแบ่งประเภทตามลักษณะการใช้งาน  แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์ (medical glove) ได้แก่ ถุงมือยางที่ใช้ในงานผ่าตัด (surgical glove) หรือทางศัลยกรรม และ ถุงมือยางที่ใช้ในงานตรวจโรคทั่วไป (examination glove)
2. ถุงมือยางสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม (industrial glove)
3. ถุงมือยางที่ใช้ในครัวเรือน หรือถุงมือแม่บ้าน (household glove)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทนงศักดิ์ วัฒนา และศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ.  “เทคโนโลยีการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์”.Technology  promotion.  ปีที่ 38, ฉบับที่ 217, (มิถุนายน-กรกฎาคม) 2011, หน้า 68-69.