คำตอบ

ซีโอไลต์ (Zeolite) เป็นผลึกของแข็งของสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต (aluminosilicate) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยย่อยรูปสามเหลี่ยมสี่หน้า (Tetrahedron) ของ SiO4 และ ALO4 โดยโครงสร้างรูปสามเหลี่ยมสี่หน้านี้จะเชื่อมต่อกันที่อะตอมออกซิเจนของมุมทั้งสี่ ก่อให้เกิดเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ของผลึกแข็งที่มีรูพรุน และช่องว่างหรือโพรงที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระเบียบในสามมิติ ซีโอไลต์นั้นมีมากกว่า 600 ชนิด สามารถจำแนกชนิดของซีโอไลต์โดยอาศัยขนาดและรูปร่างของโพรงเป็นหลัก ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราส่วนต่อโมลของซิลิคอนและอะลูมิเนียม ทำให้ซีโอไลต์แต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น โครงสร้างผลึก ความหนาแน่น ขนาดของโพรง ความแข็งแรงของพันธะ เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ธนากร เทพามาตย์ ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ และ จรัสพร มงคลขจิต. ไส้กรองเซรามิก คอมโพสิตสำหรับการกรองน้ำดื่ม. เซรามิกส์, ปีที่ 20, ฉบับที่ 47 (กันยายน-ธันวาคม) 2559,หน้า 20