คำตอบ

กาวน้ำ แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ตามลักษณะการใช้งาน คือ  กาวชั้นต้น (primer coat) และ กาวปกคลุม (cover coat) กาวชั้นต้นที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทผู้ผลิตกาวส่วนใหญ่มักได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เกาะติดกับพื้นผิวโลหะได้ดี (มีระดับความเป็นขั้วสูง) และมีความแข็งสูง (มีระดับความหนาแน่นของการเชื่อมโยงที่สูง) เพราะความแข็งจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยยืดกาวให้ติดกับพื้นผิวโลหะ ส่วนกาวปกคลุมส่วนใหญ่จะถูกออกแบบมาให้มีระดับความเป็นขั้วปานกลางทำให้สามารถเข้ากับยางได้ดี กาวปกคลุมจึงมีความยืดหยุ่นสูงกว่ากาวขั้นต้น ซึ่งกาวปกคลุมจะทำหน้าที่เป็นตัวกระจายความเค้น (stress distributor) ระหว่างชั้นของวัสดุ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พงษ์ธร แซ่อุย และอุทัย เทพสุวรรณ์.  การติดยางกับโลหะโดยใช้กาวน้ำ.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง.  ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, (ตุลาคม-ธันวาคม) 2554, หน้า 5.