คำตอบ

สัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ”ประกอบด้วย 3 สี คือ ส้ม เขียว ฟ้า หมายความว่า เครื่องหมายแสดงทางเลือกสุขภาพที่ช่วยให้ผู้บริโภคทราบว่า ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีปริมาณน้ำตาล ไขมัน เกลือ (โซเดียม) หรือสารอาหารอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากการบริโภคอาหาร จึงเป็นการสื่อสารกับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คมส์ธนนท์ ศุขอัจจะสกุล. ทางเลือกสุขภาพ ทางเสี่ยงโรค NCDs. หมอชาวบ้าน ปีที่ 38, ฉบับที่ 450 (ตุลาคม) 2559, หน้า 11.