คำตอบ

น้ำมันมะพร้าวบีบเย็นคุณภาพสูง หมายถึง  น้ำมันมะพร้าวที่ผลิตจากเนื้อมะพร้าวสดภายใต้กระบวนการที่ใช้อุณหภูมิต่ำกว่า 6 องศาเซลเซียส  การเตรียมวัตถุดิบ ควรเลือกใช้เนื้อมะพร้าวที่ผ่านการกะเทาะเปลือกใหม่เป็นวัตถุดิบ เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดสีน้ำตาลจากการทำงานของเอนไซม์ เมื่อเนื้อมะพร้าวสัมผัสอากาศ ทำให้สภาพและลักษณะของสีไม่เป็นที่ต้องการ โดยทั่วไปเนื้อมะพร้าวขูดจะมีปริมาณ ความชื้นประมาณ 50 % ควรนำเนื้อมะพร้าวเข้าอบแห้งภายใน 4 ชั่วโมง ไม่ควรทิ้งไว้ข้ามคืน เนื่องจากจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ทำอาหารเน่าเสียจะเกิดการเจริญเติบโตทำให้กลิ่นรสไม่ดีในน้ำมันมะพร้าวที่ผลิตได้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลลิตา อัตนโถ. การผลิตน้ำมันมะพร้าวบีบเย็นคุณภาพสูง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่20, ฉบับที่ 2  (เม.ย –มิย) 2548, 71-72