คำตอบ

รูปแบบของการบรรจุอาหารแบบต่อต้านจุลินทรีย์มีหลายรูปแบบ เช่น
1. ซองหรือแผ่นปลดปล่อยสารระเหย เช่น ซองปลดปล่อยไอเอทานอล ซึ่งประกอบด้วยเอทานอลที่ถูกดูดซับอยู่ในวัสดุตัวพา และบรรจุในซองพอลิเมอร์ โดยเอทานอลจะซึมผ่านซองออกมาสู่ผลิตภัณฑ์ซึ่งบรรจุในภาชนะ รูปแบบนี้ใช้ในการยืดอายุการเก็บขนมอบ ผลิตภัณฑ์ปลาแห้ง
2. การพ่นก๊าซหรือแผ่นปลดปล่อยก๊าซ จะควบคุมการเจริญของเชื้อราที่ทำให้อาหารเน่าเสีย เช่น Penicillium spp. หรือ Aspergillus spp. ซึ่งพบได้ทั่วไปในผลไม้ตระกูลส้มและเบอรี่ โดยใช้ยืดอายุการเก็บผลไม้เหล่านี้ สารที่มีการนำมาใช้ ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ใช้ในการควบคุมการเสียขององุ่น
3. สารเคลือบหรือฟิล์มเคลือบต่อต้านจุลินทรีย์ สารต้านจุลินทรีย์ที่นำมาใช้เติมในสารเคลือบเพื่อชะลอการเจริญของยีสต์ รา และแบคทีเรีย ระหว่างการเก็บรักษาและการกระจายสินค้า ได้แก่ กรดอินทรีย์ และเกลือของกรดอินทรีย์ โดยสารเหล่านี้ไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิที่ใช้ในการผลิตฟิล์มพลาสติก จะถูกนำมาเคลือบในแผ่นฟิล์ม เช่น ไนซิน/เซลลูโลสอีเทอร์ เคลือบบนแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีน สามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Listeria monocytogenes ได้
4. ฟิล์มดูดซับต่อต้านจุลินทรีย์ การดูดซับสารต้านจุลินทรีย์ในฟิล์มพลาสติกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากเทคนิคการเคลือบ เพื่อที่จะช่วยให้สารต้านจุลินทรีย์ที่ไวต่อความร้อนสามารถนำมาใข้ได้ เช่น ไนซินดูดซับในพอลิเอทิลีน
5. ฟิล์มเกาะติดต่อต้านจุลินทรีย์ สารต้านจุลินทรีย์ที่เกาะติดโดยอาศัยพันธะโควาเลนท์ หรือพันธะไอโอนิก สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้ โดยการเกาะติดต้องอาศัยพลังงานฟังก์ชันนอลกรุ๊ปทั้งของสารต้านจุลินทรีย์และพอลิเมอร์และอาจต้องมีโมเลกุลตัวเชื่อมประสานที่จะทำให้สารต้านจุลินทรีย์สัมผัสกับจุลินทรีย์บนผิวอาหาร

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เยาวพา สุวัตถิ.  “การบรรจุอาหารแบบต่อต้านจุลินทรีย”  R&D Newsletter. ปีที่ 21, ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 2557, หน้า 3-4