คำตอบ

การเคลือบอนุภาคหรือวัสดุของแข็งที่มีรูปทรงต่าง ๆ สามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและเป้าหมายของการเคลือบ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ววิธีการเคลือบมีอยู่ 3 วิธีหลัก ได้แก่
1.การจุ่มเคลือบ (dip coating) เป็นวิธีเคลือบที่ทำได้สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน ทำให้เหมาะสำหรับการเคลือบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และต้องการใช้ประโยชน์จากสารเคลือบอย่างเต็มที่ เช่น การเคลือบเนื้อสัตว์พวกปลาและเนื้อไก่ และการเคลือบผักและผลไม้
2.การพ่นเคลือบ (spray coating) การเคลือบด้วยวิธีนี้ค่อนข้างซับซ้อนและใช้อุปกรณ์จำนวนมาก จึงเหมาะกับการเคลือบที่ต้องการเน้นความหนาบางของชั้นฟิล์มบนผิววัสดุที่ถูกเคลือบ การพ่นเคลือบทำให้ชั้นฟิล์มของสารเคลือบที่ได้มีความหนาน้อยกว่าการเคลือบด้วยวิธีการจุ่ม แต่สามารถใช้เคลือบชั้นฟิล์มได้หลายชั้น  ซึ่งแต่ละชั้นอาจจะเป็นสารเคลือบชนิดเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ และการเคลือบด้วยวิธีนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ได้หลายรูปแบบ เช่น แบบกระทะหมุน แบบลูกกลิ้งหมุน และแบบฟลูอิไดซ์เบด
3.การเทเคลือบ เป็นวิธีที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปฟิล์มที่มีรูปแบบไม่แน่นอนและไม่ต้องการเน้นความหนาบางของชั้นฟิล์ม ทำให้การเคลือบด้วยวิธีนี้ไม่ค่อยเหมาะสำหรับการเคลือบผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อาคม ปะหลามานิต และคนอื่นๆ.  “เทคโนโลยีการเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นด้านบน”.  อาหาร.  ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, (กรกฏาคม-กันยายน 2555) หน้า 206.