คำตอบ

เทคนิคการเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นด้านบน เป็นวิธีการเคลือบแบบพ่นเคลือบรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น กระบวนการเคลือบเม็ดยา และกระบวนการเคลือบอาหาร เป็นต้น การเคลือบด้วยเทคนิคแบบนี้ใช้หลักการฉีดพ่นสารเคลือบให้อยู่ในลักษณะของหยดละอองฝอยที่มีขนาดเล็ก และเข้ายึดเกาะบนผิวของอนุภาค ในขณะที่กำลังแขวนลอยอยู่ในอากาศซึ่งช่วยให้สารเคลือบสามารถเข้ายึดเกาะบนผิวอนุภาคได้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ทั้งความชื้นของผลิตภัณฑ์ก็มีความสม่ำเสมอใกล้เคียงกันเนื่องจากกระบวนการเคลือบแบบนี้เป็นทั้งการเคลือบและอบแห้งที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน แต่การเคลือบด้วยเทคนิคดังกล่าวนี้ค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากระบบประกอบด้วยระบบย่อยต่าง ๆ ได้แก่ ระบบฟลูอิไดเซชัน ระบบฉีดพ่นสารเคลือบและการอบแห้ง ซึ่งอยู่ภายในหน่วยดำเนินการเดียวกัน ดังนั้นการเคลือบเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการเคลือบที่ดีทั้งในด้านของความสม่ำเสมอและปริมาณของสารเคลือบที่ยึดเกาะอยู่บนผิวของอนุภาคและคุณภาพด้านอื่น ๆ จึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น เงื่อนไขดำเนินการ ได้แก่ อุณหภูมิของอากาศที่ใช้อบแห้ง อัตราฉีดพ่นสารเคลือบแรงดันของอากาศที่ป้อนเข้าหัวฉีด และความเร็วของอากาศที่ให้เกิดฟลูอิไดซ์ นอกจากนั้นแล้ว การออกแบบตัวเครื่อง สมบัติของสารเคลือบที่นำมาใช้ ขนาดของอนุภาคที่ถูกเคลือบและปัจจัยอื่น ๆ ก็ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการเคลือบของระบบด้วยเช่นกัน

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อาคม ปะหลามานิต และคนอื่นๆ.  “เทคโนโลยีการเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นด้านบน”.  อาหาร.  ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, (กรกฏาคม-กันยายน 2555) หน้า 205-206.