คำตอบ

Blow-fill technology  เป็นเทคโนโลยีการเป่าขึ้นรูปและเติมเครื่องดื่มลงในขวดพร้อม ๆ กัน ซึ่งช่วยในการเป่าและการบรรจุเครื่องดื่มด้วยขั้นตอนการผลิตที่ต่อเนื่อง เป็นกระบวนการผลิตที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น เทคโนโลยีนี้ช่วยลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของขวด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ว่องไวต่อสารปนเปื้อน นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้น้ำและเชื้อเพลิงในการทำความสะอาดและขนส่งและยังช่วยลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากเทคโนโลยี Blow-fill  แบบเดิมที่เคยใช้นั้น ขวดจะถูกเป่าด้วยแม่พิมพ์แบบเป่าแล้วยืด จากนั้นจึงนำไปเก็บไว้และถูกเคลื่อนย้ายไปที่เครื่องบรรจุเครื่องดื่มหรือกระบวนการบรรจุเครื่องดื่มที่แยกออกจากกระบวนการเป่าขวด จึงใช้พลังงานมากกว่าเทคโนโลยีใหม่
เทคโนโลยี Blow-fill นี้คิดค้นขึ้นโดยบริษัทโคคาโคล่าในประเทศออสเตรเลีย โดยใช้ในกระบวนการเป่าและการบรรจุเครื่องดื่มขนาด 20 ออนซ์ ซึ่งสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของขวดแต่ละใบได้ถึงร้อยละ 22 ลดขั้นตอนการเก็บรักษาขวดเปล่าและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รวมทั้งลดปริมาณเม็ดพลาสติก PET ลงจากที่ใช้ในกระบวนเป่าขึ้นรูปแบบเก่าได้ร้อยละ 35 ขวดชนิดนี้ยังสามารถนำกลับมาหลอมใช้ใหม่ได้ทั้งหมดและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สลิลดา บุตรกินรี.  “ศัพท์นี้มีความหมาย”.  วารสารการบรรจุภัณฑ์.  ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, (เมษายน-มิถุนายน) 2555, หน้า 26.