กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้ห้องสมุด โดยจัดเจ้าหน้าที่ ประจำ ณ จุดติดต่อสอบถาม บริเวณ ชั้น 1 และเคานเตอร์บริการประจำชั้น เพื่อให้คำแนะนำในการใช้ห้องสมุด/เอกสาร/บริการ และการค้นข้อมูล รวมทั้งประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ ประจำชั้นภายในห้องสมุด

การเข้าใช้บริการห้องสมุด
ผู้รับบริการ ต้องมีบัตรที่ห้องสมุดกำหนดไว้ เช่น บัตรห้องสมุด บัตรยืมเอกสาร และต้องแสดงบัตร และบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด/ การขอรับบริการ ตามระเบียบของห้องสมุด
การทำบัตรห้องสมุด
บัตรห้องสมุดเป็นบัตรประจำตัวผู้รับบริการ ที่มีเลขที่บัตร เพื่อรับบริการต่าง ๆ ภายในห้องสมุด เช่น บริการยืมเอกสารไปถ่ายสำเนา บริการค้นเรื่อง ฯลฯ ติดต่อขอทำบัตรห้องสมุดได้ที่
เคานเตอร์ยืม-คืนเอกสาร ชั้น 1
การทำบัตรยืมเอกสาร
บัตรยืมเอกสาร เป็นบัตรประจำตัวผู้รับบริการ ที่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิยืมเอกสารออกนอกห้องสมุด ตามระเบียบบริการยืม-คืน ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ เคานเตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
การขอรับบริการ
ผู้รับบริการต้องกรอกชื่อ/รหัสเลขที่บัตร ในแบบขอรับบริการ หรือบันทึกการขอรับบริการและปฏิบัติ ตามระเบียบ

ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่
โทร : 0 2201 7251, 0 2201 7259-61
แฟกซ์ : 0 2201 7251 , 0 2201 7265
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คลิกเพื่ออ่านระเบียบฉบับเต็ม >> ระเบียบว่าด้วยการใช้บริการห้องสมุด

อัตราค่าบริการ

บริการ ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียม (บาท) ค่าเอกสาร (บาท)
1. บริการค้นเรื่องทางวิชาการ เรื่องละ 200 บาท 1-10 หน้าแรก  50 บาท
ทุกๆ 1-10 หน้าถัดไป  50 บาท
2. บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่องเฉพาะราย (SDI) ค่าลงทะเบียน 200 บาท / ปี หน้าละ 5 บาท
3. บริการสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง เรื่องละ 1,000 บาท หน้าละ 5 บาท
4. บริการรวบรวมสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เรื่องละ 200 บาท  
5. บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม
    (ภายในประเทศ)
     5.1 กรณีไม่มีเอกสารภายใน 
          สำนักหอสมุดฯ
     5.2 กรณีมีเอกสารภายใน 
         สำนักหอสมุดฯ 
          - จัดส่งทางไปรษณีย์
          - จัดส่งทาง EMS
          - จัดส่งทางโทรสาร

-

-

 

1-10 หน้าแรก  50  บาท 
ทุกๆ 1-10 หน้าถัดไป 50 บาท

หน้าละ 5 บาท 
หน้าละ 5 บาท + ค่าส่ง EMS 
หน้าละ 5 บาท

6. บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม 
    (ต่างประเทศ)
เรื่องละ 1,000 บาท  
7. บริการจัดหาเอกสารสิทธิบัตรฉบับเต็ม
     7.1 กรณีสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ต
     7.2 กรณีสั่งซื้อจากต่างประเทศ

เรื่องละ 100 บาท
เรื่องละ 1,000 บาท

 
8. บริการพิมพ์ข้อมูลจากวัสดุย่อส่วน / CD-ROM / Internet   หน้าละ 5 บาท

 รูปภาพจาก : Designed by Rawpixel.com

บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          เป็นการจัดบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (จุดเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1)โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพได้ข้อมูลครอบคลุมภายในจุดบริการที่สะดวกรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด (30 นาที) ประกอบด้วย 7 บริการ ดังนี้

          1) บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database Searching Services) เป็นบริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กองหอสมุดฯ บอกรับ 
          2) บริการสารสนเทศเพื่อการสร้างอาชีพ (Information for Professional Development Services) เป็นบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มแม่บ้าน/ชุมชน เกษตรกร ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร การแปรรูปผักผลไม้ หัตถกรรมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
          3) บริการข้อมูลสารเคมี (Chemical Information Services) เป็นบริการข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี เช่น คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีสูตรโมเลกุล สูตรโครงสร้าง วิธีวิเคราะห์ การผลิต ความเป็นพิษ อันตราย และการนำไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ
          4) บริการตรวจสอบและค้นหาเอกสาร (Document Searching Services) เป็นบริการตรวจสอบรายชื่อเอกสารต่างๆ ที่มีในหอสมุดฯ
          5) บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Services) เป็นบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ จากสิ่งพิมพ์ทุกประเภททั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
บทความจากวารสาร หนังสือ เอกสารสิทธิบัตร ฯลฯ
          6) บริการสารสนเทศมาตรฐาน (Standard Information Services) เป็นบริการสืบค้นสารนิเทศมาตรฐานจากแหล่งสารสนเทศมาตรฐานทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และออนไลน์ ได้แก่ มาตรฐาน มอก. ASTM, ISO, DIN, JIS, ANSI
          7) บริการสารสนเทศสิทธิบัตร (Patent Information Services) เป็นบริการสืบค้นสารนิเทศสิทธิบัตรจากแหล่งสารสนเทศสิทธิบัตรต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ ฐานข้อมูล WIPO ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของสำนักงานสิทธิบัตรอเมริกัน (USPTO) สำนักงานสิทธิบัตรแห่งยุโรปในระบบอินเตอร์เน็ต (ESPACE)

ดาวน์โหลด >> แบบขอรับบริการสารสนเทศ 

บริการค้นเรื่องทางวิชาการ

เป็นบริการค้นเรื่องตามขอบข่ายและความต้องการที่ผู้ขอรับบริการระบุ โดยสืบค้นจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ภายในกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ หนังสือ วารสาร วารสารสาระสังเขป มาตรฐาน สิทธิบัตรและจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบอินเทอร์เน็ต ขอบข่ายของข้อมูลที่ให้บริการ อาทิ ข้อมูลสารเคมี วิธีวิเคราะห์ สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม แบบบริการสารสนเทศ

ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่
โทร : 0 2201 7251, 0 2201 7259-61
แฟกซ์ : 0 2201 7251 , 0 2201 7265
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รูปภาพจาก : Designed by Mindandi

ตรวจเอกสารทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล

เป็นบริการสารสนเทศที่จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารในห้องสมุด โดยรับคำถาม / ตอบคำถามผ่านทาง โทรศัพท์/โทรสาร/ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่ให้บริการ อาทิ หนังสือ วารสาร สิทธิบัตรมาตรฐาน ฯลฯ

ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่
โทร : 0 2201 7251, 0 2201 7259-61
แฟกซ์ : 0 2201 7251 , 0 2201 7265
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาพจาก Designed by Freepik

บริการยืม-คืน หนังสือ   

 • ผู้มีสิทธิ์ยืมเอกสาร ได้แก่
  1. ข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
  2. ผู้ขอมีสิทธิ์ยืมที่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • การขอทำบัตรมีสิทธ์ยืมฯ
  1. ทำหนังสือขอมีสิทธ์ยืมฯ ตามแบบที่กรมวิทยาศาสตร์ฯ กำหนด
  2. นำรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 2 รูปติดต่อขอทำบัตรยืมเอกสาร
 • การยืม-คืน หนังสือ
  ต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งที่ยืมหนังสือ โดยหนังสือตำราภาษาอังกฤษ ขอยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ส่วนเอกสารอื่นๆ ยืมได้เฉพาะข้าราชการ วศ. ซึ่งมีบัตรยืมเอกสาร เมื่อครบกำหนดการยืม จะต่ออายุ การยืมได้ 1 ครั้ง หากไม่คืนตามกำหนด ปรับวันละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม แบบขอรับบริการทำบัตร

Icon made by Freepik from www.flaticon.com 

บริการแนะนำให้ความรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นการอบรม/บรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแสวงหาสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการวิจัยและพัฒนา การประดิษฐ์คิดค้น การศึกษาค้นคว้า และการประกอบอุตสาหกรรม หัวข้อที่ฝึกอบรม ได้แก่ เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศสิทธิบัตรเพื่อการต่อยอดเทคโนโลยี

รูปภาพจาก : Designed by Macrovector

Service : Science and Technology Information

The Bureau of Science and Technology Information Service at the Department of Science Service is one of the Country's most important Library containing books, documents, and others source of information and titles related to Science and Technology.

We have more than 500,000 books in our state of the art library with various information technological tools that are ideals for research works. We provide several services including papers and journal search, patent search, and inter-library loan service. Our service is guarantee by ISO 9001:2015 standard to ensure our customers that we give quality priority number one. Our service includes: