Authorจิราภรณ์ บุราคร
Sourceวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 65, 205 (ก.ย. 2560) 16-17
Abstractการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยวิเคราะห์หารูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคแล้วนำมาต่อยอดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวัดวิเคราะห์ และแปลความหมายของลักษณะผลิตภัณฑ์และอาหาร แล้ววิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้หลักการทางสถิติ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ 1.การมองเห็น จากสี ขนาด รูปร่าง ตำหนิ เป็นต้น 2.การได้กลิ่นจากจมูกดมกลิ่น 3.การรับรส จากการใช้ลิ้นรับรส 4.การสัมผัส จากการสัมผัสลักษณะเนื้อสัมผัส ความหนืด และความเหนียว เป็นต้น และ5.การได้ยิน จากการบดเคี้ยวอาหารแล้ววัดการได้ยินเสียง กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการทางด้านประสาทสัมผัส มีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัสในการวิจัยผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ช่วยให้ธุรกิจอาหารเติบโต อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Subjectอาหาร -- คุณภาพ. การพัฒนาอุตสาหกรรม -- นโยบายชองรัฐ