จัดโดย : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

รายละเอียดกิจกรรม :

  • หลักสูตรออนไลน์  การผลิตซอสผลไม้และน้ำจิ้มไก่เพื่อยืดอายุการเก็บ
  • วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจหลักการผลิตซอสผลไม้ ซอสสับปะรด ซอสมะม่วง ซอสเสาวรส และน้ำจิ้มไก่ การเลือกภาชนะบรรจุที่เหมาะสม รวมถึงหลักการแปรรูปด้วยความร้อนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
  • วิทยากรโดย ดร พิศมัย ศรีชาเยช
  • สอนสดผ่านช่องทาง  Facebook Live 
  • อบรมวันที่ 18 ส.ค. 64
  • ค่าลงทะเบียน 1,000.- บาท
  • ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Website : https://bit.ly/3x6OXZj หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด

ภาคบรรยาย : 

  • ซอส ชนิดของซอส และมาตรฐานซอสตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
  • หลักการผลิตซอสและน้ำจิ้มไก่ ในภาชนะปิดสนิท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
โทรศัพท์ :  0-2942-8629 ต่อ 1223   081-890-4224  (คุณสงกรานต์  ลาเวียง , คุณสุพรรษา  สายสินธุ์)

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)