กรรมวิธีเตรียมวานิลลินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยวิธีทางเคมี

กระบวนการเตรียมวานิลลิน (Vanillin) จากฟางข้าวด้วยการออกซิเดชันเฟรูเลต (Ferulate) ในฟางข้าว โดยใช้สารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารออกซิไดซ์ น้ำเป็นตัวทำละลาย และตัวเร่งปฏิกิริยอนินทรีย์ที่สามารถนำกลับมาใช้ในกระบวนได้อีก ซึ่งวิธีผลิตวานิลลินจากฟางข้าวนี้เป็นวิธีทางเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีข้อดีกว่าการสกัดจากต้นวานิลาและวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างฟางข้าว 
Patent No.  US 7,399,889
Title :  Process for the preparation of vanillin from agricultural waste
Inventor :  Borthakur, Naleen (Jorhat, IN)
Assignee :  Council of Scientific and Industrial Research (New Delhi, IN)
Abstract :  The present invention provides a process for the preparation of Vanillin (4-hydroxy-3-methoxy benzaldehyde) by a single-step oxidation of ferulate moiety of rice straw, a renewable agricultural waste. This is a chemical method where vanillin is produced from a renewable resource in a single-step using a green oxidizing reagent and green solvent. Apart from that the water and the inorganic compounds can be recycled.
Patent web :  ลิงก์เว็บไซต์
ชนิดวัสดุ Recycle :  Agricultural waste ; วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ประเภทเอกสาร :  Patent ; สิทธิบัตร