ชื่อเรื่อง : เศษเหลือทิ้งจากการจัดการถ่านหินก่อนนำมาใช้งานสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง : Pinalova, D.; Kukusheva, M.; Belchev, K.

แหล่งข้อมูล : Stroit. Mater. Silik. Prom-st. 1984, 25(6), 14-15 (Bulg).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The use of tailing from coal beneficiation for manufg. ceramic materials was examd. A typical waste 16-200 mm. diam. contained 7-16% moisture and 75-85% ash. Its calorific value was 700-1500 kcal/kg. The waste 20-70 was added to a charge contg. glazed porcelain shard 20-60, biscuit porcelain shard 10-30, glazed faience shard 20-60, biscuit faience shard 10-35, refractory waste 10-60, and poly (ethylene oxide) 0.5-1.5%. The mixt. was ground to a particle size of 0.5 mm, mixed with water and plasticizers, and extruded at 20-30 kg/cm2 and 2-12 m/min. The products were dried at 110-120º fired at 980-1110 º, and optionally glazed at 360-980 to give facings materials.

บทคัดย่อ (ไทย) : การใช้ประโยชน์จากหางแร่ที่ได้จากการจัดการถ่านหินก่อนนำมาใช้งาน (coal beneficiation) ในการทำเซรามิกได้ถูกศึกษา โดยทั่วไปขนาดเศษเหลือทิ้งดังกล่าวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16-200 มิลลิเมตร มีความชื้น 7-16% และปริมาณเถ้า 85% มีค่าความร้อน (calorific value) เท่ากับ 700-1500 กิโลแคลลอรี/กิโลกรัม เศษเหลือทิ้งปรฺมาณ 20-70 % ที่ถูกใช้นี้ประกอบด้วยเศษของกระเบื้องเกร็ซพอร์ซเลน (glazed porcelain) 20-60 % เศษของพอร์ซเลนจากการเผาดิบ (biscuit porcelain) 10-30 % เศษเครื่องเคลือบดินเผาที่มีลวดลายสวยเงางาม (glazed faience) 20-60 % และเครื่องเคลือบลวดลายสวยงามจากการเผาดิบ (biscuit faience) 10-35 % เศษของวัสดุทนไฟ (refractory waste) 10-60 % และพอลี (เอทิลลีนออกไซด์) 0.5-1.5% ส่วนผสมเหล่านี้ถูกทำให้มีขนาด อนุภาค 0.5 มิลลิเมตร โดยจะผสมกับน้ำและพลาสติไซเซอร์ (plasticizers) จากนั้นฉีดขึ้นรูป (extruded) ที่ 20-30 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  และ 2-12 เมตรต่อนาที ผลผลิตที่ได้จะทำให้แห้งที่อุณหภูมิ 110-120 องศาเซลเซียส และเผาต่อที่ 980-1110 องศาเซลเซียส การคลือบเงาทำที่ 360-980 องศาเซลเซียส เพื่อให้ผิววัสดุออกมาสวยงาม

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 102:30593n