ชื่อเรื่อง : วิธีและเครื่องมือในการปรับแต่งขี้โลหะเพื่อใช้ในงานคอนกรีต

ผู้แต่ง : Tomari, Masao.

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokyo Koho JP 02,204,348 [90,204,348], 5 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Steelmaking slag is charged in a slag ladle; the ladle is covered with lid; and a modifying agent contg. silicate rocks, minerals, glass powder, sand, ceramic waste, lime, and/or limestone and a heating material contg. powd. or granulated Al, Mg, Mg slag, coal ash, coke, and coal are blown into the slag by a carrier gas through a lance immersed in the slag to modify the slag; and the dust generated during the modification is collected by a cluster. An app. for the modification comprises a slag ladle, a ladle lid contg. a lance, means for conveying the modifying agent and the heating material, and a cluster connected to a vent on the lid. The modified slag is useful as aggregates for concrete and road construction.

บทคัดย่อ (ไทย) :   ขี้โลหะจากการผลิตเหล็กกล้าจะถูกนำมาใส่ถังซึ่งมีฝาปิด แล้วเติมสารปรับแต่ง (modifying agent) ที่ประกอบด้วย หินซิลิเกต, แร่, ผงแก้ว, ทราย, เซรามิกเหลือทิ้ง, ไลม์ และ/หรือ หินปูน และวัตถุดิบที่ให้ความร้อนประกอบด้วยผงหรือเกล็ดของ อะลูมิเนียม แมกนีเซียม เถ้าถ่านหิน ถ่านโค้ก และถ่านหิน โดยใช้ท่อแก๊สจุ่มแล้วพ่นแก๊สซึ่งจะพาส่วนประกอบของสารปรับแต่งดังกล่าวลงไปยังขี้โลหะในถังปิด ฝุ่นที่เกิดขึ้นในระหว่างการปรับแต่งจะถูกกักไว้ เครื่องมือสำหรับการปรับแต่งประกอบด้วยถังเก็บขี้โลหะ ฝาปิดซึ่งประกอบด้วยท่อ เพื่อเติมสารปรับแต่งและวัตถุดิบที่ให้ความร้อน และอุปกรณ์กักเก็บฝุ่นซึ่งต่อกับท่ออากาศบนฝาปิด ขึ้โลหะที่ปรับแต่งแล้วมีประโยชน์ในการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตและงานก่อสร้างถนน

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 114:127936n