ชื่อเรื่อง : วิธีการและอุปกรณ์สำหรับการรีไซเคิลแก้วเคลือบ

ผู้แต่ง : Muhlberger, Johann and Glaser, Eberhard and Maier, Stefan

แหล่งข้อมูล : US 5,316,510

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A method for recycling of coated glass, especially for reuse in a glass melt, comprises the steps of crushing the glass; transferring the crushed glass into a mixing unit; mixing the crushed glass for a predetermined time period; during the mixing step, adding liquid to the crushed glass and cleaning the crushed glass with the liquid; and removing the cleaned crushed glass from the mixing unit. The method is especially useful for recycling cathode-ray tubes.

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีการรีไซเคิลแก้วเคลือบโดยเฉพาะเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่โดยการหลอมแก้ว ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การบดแก้ว การนำเคลื่อนย้ายแก้วที่ผ่านการบดไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ผสม ทำการผสมแก้วบด ขั้นตอนระหว่างการผสม การเติมของเหลวเพื่อทำความสะอาดแก้วที่ผ่านการบด การแยกแก้วที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วออกจากอุปกรณ์ที่ใช้ผสม วิธีการดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะสำหรับการรีไซเิคลหลอดรังสีคาโทด

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5316510A1.pdf