ชื่อเรื่อง : อุปกรณ์สำหรับการรีไซเคิลแก้ว

ผู้แต่ง : Vitunac, Edward A. and Zawadzki, Edward A.

แหล่งข้อมูล : US 5,246,174

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A process and apparatus are provided for breaking the glass components of articles comprised of glass and nonglass components and liberating the glass components from the nonglass components by subjecting the articles to controlled vibrations sufficient to break the glass without breaking the nonglass components. The apparatus is a vibratory device having a screen deck and a plate deck. The screen deck has holes through which the broken glass falls to the plate deck. The nonglass components remain on the screen deck. Thereafter, the nonglass components are removed by one or more of a variety of means. The glass may be further processed by cleaning, rinsing and further crushing to size the glass pieces. Glass of different types may optionally be separated by taking advantage of the differences in specific gravities between glass types.

บทคัดย่อ (ไทย) : ขั้นตอนและอุปกรณ์ในการบดชิ้นส่วนที่มีองค์ประกอบทั้งที่เป็นแก้วและไม่ใช่แก้ว รวมทั้งแยกส่วนประกอบที่เป็นแก้วออกจากส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่แก้ว โดยการนำวัสดุมาทำให้สั่นสะเทือนเพื่อให้เฉพาะส่วนที่เป็นแก้วแตกแต่ส่วนที่ไม่ใช่แก้วจะไม่แตก อุปกรณ์ัดังกล่าวคือเครื่องสั่นสะเทือนซึ่งประกอบด้วยตะแกรงและแผ่นรอง โดยส่วนตะแกรงจะมีรูสำหรับให้เศษแก้วหล่นลงสู่แผ่นรอง ส่วนที่ไม่ใช่แก้วจะยังคงค้างอยู่บนตะแกรงซึ่งจะถูกแยกออกไป เศษแก้วที่ได้จะนำไปทำความสะอาด ชะด้วยน้ำ และบดให้เป็นชิ้นเล็กๆ แก้วซึ่งต่างชนิดกันจะถูกนำมาแยกโดยอาศัยหลักความแตกต่างของความถ่วงจำเพาะ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5246174A1.pdf