ชื่อเรื่อง : การเตรียมส่วนผสมสำหรับการผลิตเซรามิกจากวัสดุเหลือทิ้ง

ผู้แต่ง : Ki-Gang Lee and Jung-Hwan Kim

แหล่งข้อมูล : US 6,342,461

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A ceramic composition made from waste materials and a method for manufacturing the same are disclosed. The ceramic composition comprises between 5 and 75 by weight part of a solid stated waste material including heavy metals, between 15 and 45 by weight part of a fly ash and between 5 and 55 by weight part of a clay. The ceramic composition is manufactured by compositely stabilizing various waste materials and is available for a building material or an engineering material. Therefore, the waste materials are effectively recycled without causing environmental pollution.

บทคัดย่อ (ไทย) : ส่วนผสมในการผลิตเซรามิกได้จากการนำวัสดุเหลือทิ้งและวิธีการเตรียม โดยส่วนผสมประกอบด้วยวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นของแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะหนัก 5-75 ส่วนโดยน้ำหนัก เถ้าลอย 15-45 ส่วนโดยน้ำหนัก ดินเหนียว 5-55 ส่วนโดยน้ำหนัก  ผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้างและวิศวกรรม วัสดุเหลือทิ้งจึงถูกแปรรูปกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US6342461B1.pdf