ชื่อเรื่อง : การผลิตกระเบื้องเซรามิกจากวัสดุเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรม

ผู้แต่ง : James C. Simpson, Maurizio Sanavia and James G. Hnat

แหล่งข้อมูล : US 5,830,251

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The present invention relates to a process of forming ceramic tiles having the appearance of tiles produced from clays. The process includes melting a material to form a glass melt, treating the glass melt to produce a solid glass product, grinding the solid glass product to produce glass particles having a particle size of less than 200 microns, mixing the glass particles with a first additive to form a glass powder mixture having a composition of 55 to 99 wt. % glass particles and 45-1 wt. % first additive, forming the glass powder mixture into tiles by dry pressing, where the tiles have a primary crystalline phase selected from the group consisting of nepheline, diopside, anorthite, wollastonite, melilite, merwinite, spinel, akermanite, gehlenite, crystalline phases based on iron substitutions in the crystalline phase, and mixtures thereof. The process includes a devitrifying step where the solid glass product is devitrified prior to the grinding step or the glass particles in the tile are devitrified after the forming step.

บทคัดย่อ (ไทย) : กระบวนการผลิตกระเบื้องเซรามิกจากดินเหนียว ซึ่งมีวัสดุที่หลอมเหลวเพื่อให้เกิดการหลอมแก้วจนกลายเป็นแก้วแข็ง จากนั้นบดแก้วแข็งให้เป็นอนุภาคเล็กๆ ขนาดต่ำกว่า 200 ไมครอน นำไปผสมกับสารเติมตัวที่ 1  นำไปขึ้นรูปโดยการกดอัดแห้ง กระเบื้องที่ได้จะมีสถานะของผลึกที่ประกอบด้วย nepheline, diopside, anorthite, wollastonite, melilite, merwinite, spinel, akermanite, gehlenite ซึ่งมีการแทนที่ด้วยเหล็ก รวมถึงขั้นตอนการทำให้เกิดผลึกในแก้วด้วย

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5830251A.pdf