ชื่อเรื่อง : กระบวนการผลิตวัสดุขัดสีซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นพิษ

ผู้แต่ง : Gerald P. Balcar ...[et al.]

แหล่งข้อมูล : US 5,462,570

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A method and apparatus of reclaiming hazardous inorganic wastes to produce an environmentally benign abrasive for use in loose grain processes, as a coated or bonded abrasive, or as a polishing grain. A tough and useful abrasive, with a MOH hardness of 7 to 8, is manufactured from emission control dusts of the aluminum industry or sludges from other industries, and may include small amounts of lead and cadmium oxides as toughening agents. The abrasive particles are sized by air sifting or by water sedimentation separating methods. The process for the manufacture of abrasive material comprises the steps of removing soluble salts from a waste stream by hot water extraction; using a computer matrix to group the waste stream into different batches for mixing with other glass-making materials to form a batch mixture; oxidizing the organic compounds contained in the batched mixture; melting the batch mixture to form a glasseous substance; and fritting the glasseous substance to form the abrasive. The process preferably uses a glass melter that will oxidize organics; a scrubber to recapture vaporized heavy metal oxides and particles of the glass-making materials; and an oxygen injection system ensure thorough burning of organics. Certain sodium compounds may be added to reduce the melting point of the batch mixture. An abrasive formed by the process of the invention may comprise the following components by weight: 48-56% silica; 18-30% alumina; 6-12% NaO; 6-12% CaO and MgO; 2-4% Fe.sub.2 O.sub.3 ; and 0.1-1% PbO.

บทคัดย่อ (ไทย) : การประดิษฐ์นี้นำเสนอวิธีการและอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนให้ของเสียที่เป็นพิษซึ่งเป็นสารอนินทรีย์ให้กลายเป็นวัสดุขัดสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์ใน loose grain process โดยทำหน้าที่เป็นตัวเคลือบหรือยึดจับวัสดุขัดสี หรือเป็น polishing grain  วัสดุขัดสีซึ่งทนทานและใช้ประโยชน์ได้ดีที่ผลิตได้นี้จะมี MOH hardness7-8 ผลิตจากฝุ่นที่แพร่กระจายจากอุตสาหกรรมอะลูมินัม หรือกากตะกอนจากอุตสาหกรรมต่างๆ และอาจผสมออกไซด์ของตะกั่ว และแคดเมียมในจำนวนเล็กน้อยเพื่อเป็น toughening agents ขนาดอนุภาคของวัสดุขัดสีจะถูกกำหนดโดยใช้ air sifting  หรือโดยการแยกจากการตกตะกอนด้วยน้ำ กระบวนการผลิตวัสดุขัดสีประกอบด้วยขั้นตอนการแยกเกลือออกจากของเสียที่อยู่ในนรูปน้ำ โดยใช้การสกัดด้วยน้ำร้อน การเปรียบเทียบโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดกลุ่มของเสียออกเป็นช่วง เพื่อนำไปผสมกับวัสดุต่างๆ ที่ใช้ผลิตแก้วให้อยู่ในรูปของผสม จากนั้นหลอมของผสมดังกล่าวให้เป็น glasseous substance แล้วผ่านวิธี fritting ให้กลายเป็นวัสดุขัดสี มักนิยมใช้กระบวนการ glass melter ซึ่งจะออกซิไดซ์สารอินทรีย์ และใช้ scrubber เพื่อดักจับไอระเหยของออกไซด์โลหะหนัก และอนุภาคของวัสดุต่างๆ ที่ใช้ผลิตแก้ว รวมทั้งใช้ระบบการเติมออกซิเจนเพื่อให้การเผาไหม้สารอินทรีย์สมบูรณ์ ซึ่งอาจเติมสารประกอบโซเดียมเพื่อลดจุดหลอมเหลวของของผสม วัสดุขัดสีจากกระบวนการดังกล่าวจะประกอบด้วยส่วนประกอบตามน้ำหนัก ได้แก่ ซิลิกา 48-56%  อะลูมินา 18-30%  โซเดียมออกไซด์ 6-12% แคลเซียมออกไซด์ และแมกนีเซียมออกไซด์ 6-12%  Fe.sub.2 O.sub.3  2-4%และลีดออกไซด์ 0.1-1%

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5462570A.pdf