ชื่อเรื่อง : ระบบและกระบวนการสำหรับรีไซเคิลเส้นใยแก้วจากวัสดุเหลือทิ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์

ผู้แต่ง : Curtis L. Hanvey, Jr.

แหล่งข้อมูล : US 6,199,778

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Systems and processes of the present invention for recycling glass fiber waste into glass fiber product include a supply of scrap glass fibers having a mean average length of less than about 5 millimeters; a crusher having at least one pair of rotatable rollers which rotate at essentially the same speed, the rollers having intermeshing protuberances for crushing scrap glass fibers passing therebetween; and an air separating device for separating a first portion of crushed glass fibers having a mean average length of less than about 3 millimeters from a second portion of oversize glass fibers.

บทคัดย่อ (ไทย) : การประดิษฐ์นี้นำเสนอระบบและกระบวนการในการรีไซเคิลเส้นใยแก้วจากวัสดุเหลือทิ้งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งใช้เศษของเส้นใยแก้วชิ้นเล็กๆ ที่มีความยาวเฉลี่ยน้อยกว่า 5 มม. เครื่องบดจะประกอบด้วยแกนหมุนอย่างน้อย 1 คู่ ที่หมุนในอัตราความเร็วเท่ากัน แกนหมุนประกอบด้วย intermeshing protuberances เพื่อบดเศษเส้นใยแก้วที่ผ่านระหว่างแกนหมุน และอุปกรณ์คัดแยกด้วยอากาศเพื่อคัดแยกเศษของเส้นใยแก้วส่วนแรกที่มีขนาดความยาวเฉลี่ยน้อยกว่า 3 มม. ออกจากส่วนที่สองซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US6199778B1.pdf