ชื่อเรื่อง : วิธีการผลิตอิฐสีเซรามิกจากผงแบตเตอรี่เหลือใช้

ผู้แต่ง : IM HYONG HAG

แหล่งข้อมูล : US2010090377 (A1)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Provided is a method for making a ceramic clay brick using waste battery powder. Valuables of the waste batteries are separated through a crushing, pyrolysis, pulverizing, and magnetic separation processes. The remaining waste battery powder is processed in order to utilize the remaining waste battery powder as a colorant in a brick making process. Clay powder is added to the processed waste battery powder to make a black-colored, dark red-colored, or dark brown-colored brick according to its contents. According to the present invention, since the waste battery powder mainly including manganese and zinc can be processed into the colorant and mixed with the clay powder to make the black-colored, dark red-colored, or dark brown-colored brick according to its contents, purchase costs MnO2 used as the colorant during the making process of the ceramic brick can be remarkably reduced. In addition, superior bricks can be made at low cost. Particularly, since the waste batteries are recycled, environmental pollution can be prevented and economic effects can be expected due to the waste recycling.

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีการผลิตประกอบด้วยการนำแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วมาคัดแยกโดยการบด แล้วผ่านกระบวนการไพโรไลซิส บดเป็นชิ้นเล็กๆ และแยกส่วนที่เป็นแม่เหล็กออก ผงที่เหลือจากกระบวนการจะถูกนำไปใช้เป็นสารให้สีด้วยการเติมผงดินเหนียวจะได้อิฐเซรามิกที่มีสีดำ สีดำปนแดง หรือสีน้ำตาลดำ ขึ้นอยู่กับสีเดิมของวัตถุดิบ เนื่องจากผงแบตเตอรี่ที่ได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแมงกานีสและสังกะสี จึงให้สีและนำไปผสมกับผงดินเหนียวเพื่อทำให้เกิดสีต่างๆ ดังกล่าว ทำให้สามารถลดต้นทุนในการใช้สารให้สีคือแมงกานีสไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้อิฐเซรามิกที่ผลิตได้มีคุณภาพดีและใช้ต้นทุนต่ำ โดยเฉพาะการนำแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ยังช่วยป้องกันปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม และทางเศรษฐกิจ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US20100090377.pdf