ชื่อเรื่อง : การผลิตเซรามิกเนื้อคอร์เดียร์ไรต์จากวัสดุในการทำเซรามิกที่นำกลับมาใช้ใหม่ 

ผู้แต่ง : Kentaro Makino

แหล่งข้อมูล : Pat. No. US 2004/0,151,872

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A reclaimed ceramic starting material is produced from scrap generated in a method for producing a cordierite ceramic body. The scrap is an unnecessary part generated in a cutting step of cutting a dried ceramic molded article into a predetermined length or a defective dried ceramic molded article generated in a drying step of drying an extruded ceramic material. The scrap is crushed. From a powder obtaind by crushing, at least particles smaller than the predetermined size are removed to produce a reclaimed powder having a particle size within a predetermined size range. The reclaimed powder is used as a reclaimed ceramic starting material. Instead of crushing, the scrap may be fired at a temperature where a contained binder can burn away to obtain a reclaimed powder.; The reclaimed ceramic starting material ensures no deterioration in the quality of a cordierite ceramic body produced therefrom.

บทคัดย่อ (ไทย) : ในกระบวนการผลิตเซรามิกเนื้อคอร์เดียร์ไรต์จะมีส่วนเกินที่ตัดออกมาจากแม่พิมพ์ หรือเหลือจากกระบวนการผลิต  ซึ่งเศษชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถนำมาผลิตเป็นวัสดุเริ่มต้นในการทำเซรามิกได้ใหม่  โดยนำไปบดให้เป็นผงขนาดเล็ก  หรือใช้วิธีการเผาที่อุณหภูมิที่ทำให้สารที่ช่วยในการยึดเกาะของเซรามิกถูกทำลายไป  ทำให้ได้ผงเซรามิก  จากนั้นจึงนำมาผลิตเป็นเซรามิกเนื้อคอร์เดียร์ไรต์ใหม่  โดยมั่นใจได้ว่าคุณภาพในการผลิตจะไม่ต่ำลงแต่อย่างใด

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : Patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US2004151872.pdf