ชื่อเรื่อง : การผลิตเซรามิกจากวัสดุเหลือทิ้ง 

ผู้แต่ง : LEE, Se-Lin 

แหล่งข้อมูล : Pat. No. WO 98/11,033

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The present invention provides the process of manufacturing ceramics using coal ashes and all sort of wastes (Process I). Also, the present invention provides the process of manufacturing permeable ceramics by forming pores into the ceramic structure by further process following Process I (Process II). Furthermore, the present invention provides the process of manufacturing ceramics from 100 % coal ashes only (Process III). The process in accordance with the present invention basically comprises incinerating wastes, admixing, press-molding, and sintering.

บทคัดย่อ (ไทย) : การผลิตเซรามิก สามารถผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งได้ทุกประเภท ทั้งวัสดุเหลือทิ้งจากครัวเรือน อุตสาหกรรม และกากตะกอนต่างๆ โดยนำมาผ่านกระบวนการเผาจนเป็นผงเถ้าที่มีความละเอียด  จากนั้นจึงผสมกับซิลิเกต แล้วนำไปขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ระบบไฮดรอลิก  เสร็จแล้วเผาที่อุณหภูมิที่เหมาะสม  ซึ่งวิธีการนี้สามารถผลิตเซรามิกได้หลายชนิด  เช่น กระเบื้องเซรามิก, พอร์ซเลน, อิฐ และวัสดุก่อสร้าง    ถ้าต้องการผลิตเซรามิกที่มีคุณสมบัติให้น้ำซึมผ่านได้  ก็สามารถนำเซรามิกที่ได้จากวิธีข้างต้นมาบดให้เป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นผสมกับซิลิเกต  นำไปขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ระบบไฮดรอลิก แล้วเผาอีกรอบ    และหากต้องการผลิตเซรามิกจากวัสดุเหลือทิ้งที่มาจากเถ้าถ่านทั้งหมด  สามารถทำได้โดยการบดเถ้าถ่านนั้นให้เป็นผงละเอียด  ผสมกับน้ำ  นำไปขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ระบบไฮดรอลิก  แล้วนำไปเผา  ก็จะได้เซรามิกที่ผลิตจากเถ้าถ่าน 100%    ซึ่งวิธีในการผลิตเซรามิกจากวัสดุเหลือทิ้งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้น  ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าได้กับการผลิตเซรามิกจากวัตถุดิบที่ใช้กันอยู่ทั่วไป

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : Patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : WO9811033.pdf