ชื่อเรื่อง : การผลิตกระเบื้องเซรามิกด้วยวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม 

ผู้แต่ง : James C. Simpson, Maurizio Sanavia, James G. Hnat

แหล่งข้อมูล : Pat. No. WO 99/16,727

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The present invention relates to a process of forming ceramic tiles having the appearance of tiles produced from clays. The process includes melting a material to form a glass melt, treating the glass melt to produce a solid glass product, grinding the solid glass product to produce glass particles having a particle size of less than 200 microns, mixing the glass particles with a first additive to form a glass powder mixture having a composition of 55 to 99 wt.% glass particles and 45-1 wt.% first additive, forming the glass powder mixture into tiles by dry pressing, where the tiles have a primary crystalline phase selected from the group consisting of nepheline, diopside, anorthite, wollastonite, melilite, merwinite, spinel, akermanite, gehlenite, crystalline phases based on iron substitutions in the crystalline phase, and mixtures thereof. The process includes a devitrifying step where the solid glass product is devitrified prior to the grinding step or the glass particles in the tile are devitrified after the forming step.

บทคัดย่อ (ไทย) : กระเบื้องเซรามิกที่ผลิตจากวัสดุเหลืองทิ้งจากอุตสาหกรรมนี้มีรูปลักษณ์เหมือนกับกระเบื้องที่ผลิตจากดินเหนียว  โดยกระบวนการผลิตเริ่มจากการหลอมละลายวัสดุเหลือทิ้งจนมีลักษณะเป็นเนื้อแก้ว  เมื่อแก้วนั้นแข็งตัวแล้วจึงนำมาบดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วผสมกับสารเติมแต่ง  โดยให้มีสัดส่วนของแก้ว 55-99% โดยน้ำหนัก  แล้วนำมาขึ้นรูปเป็นกระเบื้องด้วยวิธีการอัดแบบแห้ง  ซึ่งลักษณะการเกิดผลึกแบบต่างๆ นั้น จะขึ้นอยู่กับโลหะและสารประกอบที่มีอยู่ในวัสดุเหลือทิ้ง

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : Patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : wo9916727.pdf