ชื่อเรื่อง : วิธีกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากเส้นใยในกระบวนการรีไซเคิลกระดาษ 

ผู้แต่ง : Michael P. Bouchette, Wayne F. Winkler, Hazen C. Thomas

แหล่งข้อมูล : Pat. No. US 2002/0,096,269

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : An improved process for the separation of cellulosic fiber from difficult to process coated and inked paper products is disclosed and claimed. This process readily separates the paper pulp fraction substantially free of contaminants from such waste paper products as single and two side polymeric coated board having wet strength resin, single and two side polymeric coated board having no wet strength resin, single and two-sided glossy printer trimmings, ultraviolet (UV) cured ink coated stocks, and mixtures thereof.; Preferred embodiments include a process in an inclined pressure vessel equipped with agitating and rotating means operative to reflux the waste material with respect to the inclined axis of the vessel in the presence of steam and chemical aids for a sufficient period of time so as to bring about repulping and separation of the paper fiber fraction and formation of a contaminant-collecting polymer phase. The recovered paper pulp fraction is suitable as a feedstock in the manufacture of a variety of paper products including paper tissue and paper towel products.

บทคัดย่อ (ไทย) : กระบวนการแยกและกำจัดสิ่งปนเปื้อน เช่นสารเคลือบ และหมึก  ออกจากเส้นใยเซลลูโลส ในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์กระดาษ  ใช้เครื่องจักรที่สามารถหมุน เอียงและปั่นเส้นใยกระดาษ  โดยใช้ไอน้ำและสารเคมีช่วยในการแยกสิ่งปนเปื้อนออก  ซึ่งเยื่อกระดาษที่ได้จากการรีไซเคิลนี้สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษชนิดต่างๆ ต่อไปได้  ทั้งกระดาษชำระ กระดาษเช็ดมือ กระดาษสำหรับใช้ทำความสะอาดในครัวเรือน เป็นต้น

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Paper

ประเภทเอกสาร : Patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม :  US2002096269.pdf