ชื่อเรื่อง : กระบวนการผลิตกระดาษรีไซเคิลจากลิกนินและวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ 

ผู้แต่ง : Chou Henry, Thomas Hazen C, Palm  Andrew C, Witkowski Terry P, Clausing Robert J, Keen Stephanie, Di

แหล่งข้อมูล : Pat. No. US 2004/0,000,383

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : This invention relates to a rapid process for determining groundwood pulp derived from waste paper. The process comprises (a) preparing a pulp from recycle furnish to form secondary papermaking fiber; and (b) preparing an absorbent sheet from said secondary papermaking fiber, characterizing the initial color of the absorbent sheet and staining the absorbent sheet with a phloroglucinol stain, characterizing the color of the absorbent sheet and comparing the color of the stained sheet with the initial color and selecting a target paper product based on the comparison. The process also comprises determining CIE, L*, a*, b* and brightness values. The delta L*, a*, b* and brightness values are used to produce products having commercially acceptable properties.

บทคัดย่อ (ไทย) : สิทธิบัตรนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่สามารถแยกเยื่อกระดาษออกจากวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษได้อย่างรวดเร็ว และนำลิกนินซึ่งเป็นวัสดุที่มีราคาไม่แพงและมักถูกกำจัดออกไปในระหว่างกระบวนการผลิตกระดาษ นำมาใช้ในการผลิตกระดาษรีไซเคิล  ซึ่งกระบวนการประกอบด้วย  การเตรียมเยื่อกระดาษจากวัสดุเหลือทิ้ง เพื่อให้ได้เส้นใยสำหรับใช้ผลิตกระดาษ  ย้อมสีเยื่อกระดาษนั้นด้วย phloroglucinol และวัดค่าสีย้อมตามวิธี Conventional MacBeth Spectrophotometer เพื่อกำหนดตามค่า CIE และค่าความสว่าง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิลที่มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์  นอกจากนี้ยังมีการควบคุมกระบวนการฟอกกระดาษ และกำจัดหมึกพิมพ์หรือสีออกจากเยื่อกระดาษที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งอีกด้วย

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Paper

ประเภทเอกสาร : Patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม :  US2004000383.pdf