ชื่อเรื่อง :  การประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Safety Determination of Novel Foods)
ผู้แต่ง :  อภิชญา มั่นประสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์
สังกัด :  กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 212 ประจำเดือนมกราคม 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด