ชื่อเรื่อง :  Science สไตล์สนุก : “…ถ้าเราเหนื่อยล้า จงเดินเข้าป่า...”
ผู้แต่ง :  สุชารัตน์ เกาะแก้ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด :  สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 212 ประจำเดือนมกราคม 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด