ชื่อเรื่อง :  ศัพท์วิทย์น่ารู้ : “NQI Drive Innovation”จ
ผู้แต่ง :  พรพรรณ ปานทิพย์อำพร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 
สังกัด :  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 212 ประจำเดือนมกราคม 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด