ชื่อเรื่อง :  การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารเข้าสู่ BCG model ด้วย NQI
ผู้แต่ง :  จิราภรณ์ บุราคร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 
สังกัด :  กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 213 ประจำเดือพฤษภาคม 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด