ชื่อเรื่อง :  ปัญหาด้าน NQI ในการขับเคลื่อน BCG
ผู้แต่ง :  ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ผู้แต่งร่วม :  วงศ์กนก อยู่สงค์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
สังกัด :  กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 213 ประจำเดือพฤษภาคม 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด