ชื่อเรื่อง :  NQI กับระบบการตรวจสอบรับรองด้านการทดสอบ (Testing) และการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency testing)
ผู้แต่ง :  ชุติมา วิไลพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด :  กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 213 ประจำเดือพฤษภาคม 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด