ชื่อเรื่อง :  การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG Economy model
ผู้แต่ง :  นพมาศ กิจคุณาเสถียร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
สังกัด :  สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 213 ประจำเดือพฤษภาคม 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด