ชื่อเรื่อง :  การบริการทดสอบแบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการ (Virtual lab)
ผู้แต่ง :  สุภาวรรณ สวียม เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด :  กองวัสดุวิศวกรรม 
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 214 ประจำเดือนกันยายน 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด