ชื่อเรื่อง :  บทบาทของห้องปฏิบัติการทดสอบกับการเติบโตด้านนวัตกรรม
ผู้แต่ง :  ขนิษฐ พานชูวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 
สังกัด :  กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 214 ประจำเดือนกันยายน 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด