ชื่อเรื่อง :  สิ่งแวดล้อมยั่งยืนได้ด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
ผู้แต่ง :  ขนิษฐา อัศวชัยณรงค์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 
สังกัด :  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 214 ประจำเดือนกันยายน 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด