ชื่อเรื่อง

:  พศ. จากอดีตถึงปัจจุบันสู่อนาคต

ผู้แต่ง :  เบญจพร บริสุทธิ์ 
สังกัด :  กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 215 ประจำเดือนกันยายน 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด