ชื่อเรื่อง

:  หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม

ผู้แต่ง :  สุวศรี เตชะภาส นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 
สังกัด :  สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 215 ประจำเดือนกันยายน 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด